Vil du ta utdanning i Tyskland?

Hvorfor Tyskland?

Tyskland er nær oss både geografisk og kulturelt. Det er en av Norges største handelspartnere og det nest største eksportmarkedet. Nesten 30 prosent av norsk gasseksport går til Tyskland. Tyskland er også et viktig marked både innen sjømat, reiseliv, metaller og bildeler.

Teknologisamarbeidet mellom Norge og Tyskland er omfattende, og det er et utstrakt samarbeid innen forskning og utdanning. Tyskland er også et svært viktig marked for norsk kultur i utlandet, og den viktigste innfallsporten for internasjonalisering av norsk kunst og kultur.

For å utvikle denne mangfoldige og svært nyttige kontakten mellom de to landene videre, trenger Norge flere som behersker tysk språk og kultur. Tyskland ønsker også flere utenlandske studenter. 

Les intervjuer med studenter som har vært i Tyskland

Høyere utdanning i Tyskland

Tyske myndigheter og tyske institusjoner arbeider aktivt for å rekruttere flere utenlandske studenter til Tyskland.

Den beste guiden på nett er Study in German y laget av det tyske utdanningsdepartementet og DAAD (Deutsche Akademische Austausch Dienst, den tyske organisasjonen for internasjonalt samarbeid i høyere utdanning). Her finner du alt om mulighetene som finnes og kravene som stilles ved tyske institusjoner. Siden er publisert både på tysk og engelsk. OBS: Se opp for etterligninger.

Økonomi

Tyske høyere utdanningsinstitusjoner er i all hovedsak offentlig eid. De offentlige institusjonene krever ikke skolepenger hverken fra tyske eller utenlandske studenter.

Norske studenter som er tatt opp ved en tysk institusjon med nasjonal godkjenning (akkreditering) som høyere utdanningsinstitusjon, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen. Det er også mulig å få støtte til språklæring gjennom både språkstipend og tilretteleggingsstipend .

For utveksling til Tyskland vil de fleste norske institusjoner kunne tilby Erasmus-stipend. For Erasmus+-studenter finnes også egne stipend til språklæring.

For andre stipend, se ANSA sine Tysklandssider.

Typer institusjoner

Universiteter: Breddeinstitusjoner med mange fag og undervisning til og med doktorgrad. De har utstrakt internasjonal kontakt, og de satser sterkt på forskning.

Tekniske universiteter eller høgskoler: Spesialiserte forskningsuniversiteter innen teknologi, medisinske fag og pedagogikk som undervises til og med doktorgrad.

Fachhochschulen: Dette er utdanningsinstitusjoner som tilbyr yrkesrettet utdanning, og omtrent halvparten er private. Det er mulig å ta både bachelor og master på en Fachhochschule. Utdanningen er praksisorientert, og de som underviser har som regel også bakgrunn fra arbeidslivet utenfor akademia. Forskningen på disse institusjonene er typisk anvendt forskning. 

For å styrke kvaliteten blant noen høyere utdanningsinstitusjoner, finansierer tyske myndigheter et eget eksellense-initiativ for forskning og utdanning på master- eller doktorgradsnivå.

Kunst- film og musikkhøgskoler: Dette er spesialinstitusjoner for utøvende kunst; bildekunst, teater, dans, industri- og motedesign, grafikk og musikk. På høyskoler for moderne medier blir det også utdannet regissører, fotografer, dreiebokforfattere med mer. Skolene underviser som regel bare på tysk.

For flere detaljer, se Study in Germany eller  EUs portal over utdanningssystemer i de ulike landene.

Du kan også sjekke DAADs webside.

Hvordan velge mellom institusjoner?

Tyske universiteter og forskningsmiljøer er teoretisk orientert og blant de beste i Europa. Mellom 30 og 40 universiteter og tekniske universiteter er inne på internasjonale rangeringslister over «verdens beste universiteter».  Se Academic Ranking of World Universities og Times Higher Education World University Rankings .  

Dersom du ikke vet hvilken institusjon som kan interessere deg, kan det være vanskelig å komme i gang med å orientere seg. Noen hjelpemidler kan være:

Rankinger

U Multirank :  Mange tyske institusjoner er med i det europeiske Multirank, som sammenligner institusjoner og gradstilbud for flere fag, med særlig vekt på Europa. Vær oppmerksom på at ikke alle institusjoner er med, heller ikke alle de beste. Oppdaterte resultater kommer tidlig på våren. Utviklingen av U Multirank er støttet av Europakommisjonen.

CHE Hochschulranking : Det finnes også en egen ranking av 300 universiteter og Fachhochshulen i det tyskspråklige området (inkluderer Belgia, Nederland, Sveits og Østerrike). Denne henvender seg til potensielle studenter og deres foreldre. Den er utarbeidet av The Centre for Higher Education, en ikke-kommersiell tenketank i Tyskland, i samarbeid med avisen Die Zeit.

Annen informasjon

For pålitelig informasjon som er rettet mot tyske studenter, se Hochshulkompass. Denne siden gjelder bare for universiteter, og det finnes ikke en tilsvarende side for Fachhochshulen.

Research in Germany inneholder informasjon spesielt rettet mot doktorgradsstudenter.

Lære tysk i Tyskland

Det er et stort tilbud av tyskkurs for tilreisende Erasmus studenter. Du kan også få støtte til språklæring fra Lånekassen gjennom både språkstipend og tilretteleggingsstipend .

Jeg vil ta en hel grad i Tyskland

Det er mulig å ta hele utdanningen i Tyskland, både bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad. Utdanningssystemet er nokså likt det norske, men det er også noen forskjeller i gradsstruktur det kan være viktig å sette seg inn i. Utdanning som er godkjent i Tyskland, godkjennes også i Norge. Det kan likevel være nyttig for dem som søker seg mot lovregulerte profesjonsstudier (helsefagene først og fremst) å undersøke om norske myndigheter vil stille tilleggskrav til praksis eller annet. 

Tyskland har et godt system for høyere utdanning. Det er tilrettelagt for å ta opp utenlandske søkere, og du kan få god veiledning fra de enkelte institusjonene.

For informasjon om studier i Tyskland kan det i tillegg til informasjonen under "Hvordan velge mellom institusjoner" også være nyttig å ta kontakt med den tyske ambassaden. Det finnes også en tysk sendelektor i Norge med arbeidsplass ved Universitetet i Bergen, som skal gi informasjon om studiemuligheter i Tyskland.

ANSA har mye nyttig informasjon om studier i Tyskland . ANSA kan blant annet hjelpe deg med å finne frem til studier og universiteter, finne opptakskrav, fortelle deg om de mange og fine studentbyene, gi deg praktisk informasjon og hjelpe deg med å søke.

Jeg vil reise på utveksling til Tyskland

Hvis du ønsker å reise på utveksling til Tyskland, må du først sjekke hvilke avtaler ditt lærested i Norge har med tyske utdanningsinstitusjoner. For å kunne reise på utveksling stilles det vanligvis krav om at du har avlagt 60 studiepoeng ved ditt lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved din institusjon for informasjon om avtaler med Tyskland.

Norske universiteters utvekslings- /samarbeidsavtaler med Tyskland

Så å si alle norske høyere utdanningsinstitusjoner har avtaler om utveksling med Tyskland. Hvis det ikke skulle finnes avtaler innenfor ditt fag, er det likevel mulig å søke om kortere studieopphold, delstudier, i Tyskland.  Da må du be ditt universitet om forhåndsgodkjenning av delstudiet som del av din norske grad. Det er også en forutsetning for å få studiestøtte fra Lånekassen at du har en slik forhåndsgodkjenning.

Språk

Undervisningsspråket i Tyskland er tysk. Tyske universiteter som er engasjert i internasjonalt samarbeid vil som oftest ha et godt kurstilbud i tysk for innkommende studenter. Se nettsiden Study-in Germany for mer informasjon om språkkurs.

Du kan også få språkstipend fra Lånekassen for å lære tysk.

Bolig

Det er vanlig at tyske institusjoner hjelper sine utvekslingsstudenter med å finne et sted å bo.

Oppholdstillatelse

Dersom du skal oppholde deg i Tyskland i tre måneder eller lengre, må du registrere deg hos tyske myndigheter senest 7 dager etter innreisen. Dette gjøres ved det lokale "Einwohnermeldeamt" (tilsvarende norsk folkeregister) på det stedet du oppholder deg i Tyskland.

"Einwohnermeldeamt" vil videreformidle dine personalia til "Ausländerbehörde" (utlendingsmyndighetene) som på sin side skriftlig attesterer oppholdet.

Ausländerbehörde kan etter eget skjønn kreve å få fremlagt dokumentasjon iht. liberaliseringsloven. Du bør derfor ha med deg:

  • gyldig pass
  • hvis du er arbeidstaker: ansettelseskontrakt fra arbeidsgiver eller dokumentasjon for selvstendig ervervsvirksomhet
  • hvis du ikke er arbeidstaker: dokumentasjon for økonomisk uavhengighet samt sykeforsikringspolise
  • for studenter (i tillegg til ovenfornevnte punkt): opptaksbevis

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2022
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern