Vil du ta utdanning i Kina?

Hvorfor Kina?

Kinas kunnskapssektor er i rask utvikling, og Kina har siden 2004 hatt verdens største utdanningssektor. Flere av de store universitetene og forskningsinstituttene befinner seg i det internasjonale toppsjiktet. Mer enn ett hundre kinesiske universiteter har high tech-parker i tilknytning til seg.

Norge var et av de første landene til å anerkjenne Folkerepublikken Kina. Etter at Kinas åpnings- og reformperiode skjøt fart fra slutten av 1970-tallet har det utviklet seg et bredt bilateralt samarbeid innen svært mange felt mellom de to landene. Et godt politisk forhold til Kina er en prioritert oppgave for norske myndigheter.

Høyere utdanning i Kina

Kinesiske myndigheter ønsker flere utenlandske studenter til Kina, og har tilrettelagt for dette både med stipender og informasjon. Vær oppmerksom på at engelskspråklig undervisning sjelden er integrert i det alminnelige undervisningstilbudet.
Det engelskspråklige gradstilbudet i Kina er fortsatt begrenset, men det finnes mange studieopplegg på inntil ett år, og tilbudet vokser. Den offisielle websiden er det China Scholarship Council som har.

Ønsker du å studere i Shanghai finnes en egen webside utviklet av myndighetene der.

I tillegg kommer de mange mulighetene som Hong Kong kan tilby. Som tidligere britisk koloni står universitetene i Hong Kong i en annen tradisjon enn på fastlands-Kina. Her er studietilbudet i hovedsak på engelsk, og man ønsker flere internasjonale studenter. For mer informasjon se http://www.studyinhongkong.edu.hk/en/ , en nettside utviklet av myndighetene i Hong Kong.

Økonomi

Norske studenter som er tatt opp ved en kinesisk institusjon med nasjonal godkjenning som høyere utdanningsinstitusjon, vil kunne regne med støtte fra Lånekassen.

Kinesiske høyere utdanningsinstitusjoner kan være offentlige eller private. De krever alle skolepenger. Lånekassen gir støtte til å dekke skolepenger, som fordeler seg som halvparten stipend og halvparten lån.

Kina er omfattet av Erasmus+, og noen norske institusjoner vil kunne tilby Erasmus-stipend.
Lånekassens nettsider kan du se hvilke institusjoner Lånekassen tidligere har gitt støtte til å studere ved. Lånekassen skriver at «dersom du finner lærestedet du leter etter, vil ofte alle lærestedets bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger gi rett til stipend og lån». Dersom du ikke finner lærestedet, kan du be Lånekassen om forhåndsvurdering av lærestedet .

Lånekassen har gode støtteordninger for dem som ønsker å lære mandarin eller andre kinesiske språk gjennom både språkstipend og tilretteleggingsstipend .  Dersom man ønsker å studere kantonesisk, anbefales det å gjøre dette i Hong Kong.  

Dersom du ønsker å studere eller forske i Kina er det også mulig å søke om Norsk-kinesisk statsstipend.

For andre stipend, se ANSAs nettsider .

Gradsstruktur

Kinesisk lavere grad er 4-årig. Høyere grad er normalt 2-årig, men i noen tilfeller 3-årig. Doktorgrad (Ph.D) er 3-årig.

Dersom du begynner på en fireårig kinesisk lavere grad og så avbryter studiene og reiser hjem, vil du ikke få første året godkjent som høyere utdanning. Dersom du fullfører en kinesisk fireårig bachelorgrad, vil du kunne få den godkjent som en treårig grad i Norge. Lånekassen gir støtte til alle fire år i en fireårig lavere grad.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har en oversiktsside over hvordan de ulike kinesiske grader blir godkjent i Norge. Merk at tre- eller fireårig non-degree studies ikke automatisk blir godkjent som en treårig grad i Norge.
NOKUT viser videre til det kinesiske Ministry of Education sin oversikt over akkrediterte (godkjente) høyere utdanningsinstitusjoner. NOKUT tar på sin landside for Kina et viktig forbehold angående listen over akkrediterte utdanningsinstitusjoner, nemlig at «i de siste årene har det skjedd mange sammenslåinger av høyere utdanningsinstitusjoner. Informasjon om navneendringer kan fås hos NOKUT.»

Typer institusjoner

Kina har et hierarkisk utdanningssystem. Du kan finne mer informasjon hos CUCAS .

På fastlandet er de såkalte «Prosjekt 985» universitetene, 39 i tallet, pekt ut av kinesiske myndigheter til å tilstrebe internasjonal anerkjennelse (se CUCAS for informasjon om hvilke institusjoner det gjelder). Dette er breddeinstitusjoner med mange fag og undervisning til og med doktorgrad. De har utstrakt internasjonal kontakt, og de satser sterkt på forskning. Det skal også nevnes at Hong Kong har en rekke meget gode universiteter. Flere av disse institusjonene har kommet med i internasjonale rankinger.

«Prosjekt 211» universitetene omfatter 112 universiteter som alle mottar støtte til fagfelt av nasjonal interesse. Liste over disse institusjonene finnes på CUCASs nettsider .

Master og ph.d. utdanninger gis også ved en rekke forskningsinstitusjoner som er spredd over hele Kina.

Neste nivå er i hovedsak regionalt eide utdanningsinstitusjoner, der det meste av tilbudet er på bachelornivå.

På bunnen av pyramiden finner man institusjoner som tilbyr 2-3 årig yrkesrettet utdanning.

Hvordan velge mellom institusjoner?

  • Noen er store – andre er mindre.
  • Noen ligger i store byer – andre ligger i mindre byer.
  • Noen har mange internasjonale studenter og forelesere – andre steder er det internasjonale innslaget mer beskjedent.
  • Noen har høy internasjonal prestisje – andre har et nasjonalt oppdrag

Det er viktig å orientere seg om hvor stor konkurransen er om å komme inn på de enkelte universitetene/studiene. Mange av universitetene i Hong Kong er svært attraktive. Universiteter med høy prestisje i fastlands-Kina kan være uforutsigbare når det gjelder kurstilbud på engelsk. Konkurransen er svært sterk for kinesiske studenter, men for utenlandske studenter er studietilbudet annerledes organisert, og studietilbudet for utenlandske studenter kan være ansett som atskilling mindre prestisjefylt enn tilbudene som gis til kinesiske studenter.

Dersom du ikke vet hvilken institusjon som kan interessere deg, kan det være vanskelig å komme i gang med å orientere seg.  Noen hjelpemidler kan være:

Rankinger
CUCASs nettside inneholder enkelte rankinger som du kan bruke for å orientere deg.
I 2016 nådde kinesiske universiteter for første gang inn det uavhengige analysebyrået Shanghai Ranking Consultancy liste over verdens 100 beste universiteter, Academic Ranking of World Universities (ARWU) . Tsinghua University (Qinghua) i Beijing kom på 58.plass, og Peking University (Beijing Daxue) kom på 71.plass.

Lære kinesisk i Kina

Undervisningsspråket i Kina er som hovedregel kinesisk.

Det er et stort tilbud av kinesiskkurs av ulik varighet rettet mot utenlandske studenter. En oversikt finner du på CUCASs nettsider

Lånekassen har gode støtteordninger for dem som ønsker å lære mandarin eller andre kinesiske språk gjennom både språkstipend og tilretteleggingsstipend .  Dersom man ønsker å studere kantonesisk, anbefales det å gjøre dette i Hong Kong. 

Konfutse-instituttet i Bergen arrangerer språktester og har også informasjon om stipend. 

Jeg vil reise på utveksling til Kina

Ønsker du å reise på utveksling til Kina, må du først sjekke hvilke avtaler ditt lærested i Norge har med kinesiske utdanningsinstitusjoner. For å kunne reise på utveksling stilles det vanligvis krav om at du har avlagt 60 studiepoeng ved ditt lærested. Ta kontakt med ansvarlig for studieprogrammet du går på eller med internasjonalt kontor ved din institusjon for informasjon om avtaler med Kina.

Norske universiteters utvekslings- /samarbeidsavtaler med Kina

Mange norske institusjoner og fagmiljø har utvekslings- og samarbeidsavtaler med kinesiske institusjoner. For fullstendig informasjon om hvilke samarbeidsavtaler som er aktive, må du kontakte din egen norske institusjon. Kanskje kan du også bidra til å gjenopprette  forbindelser  og til at nye relasjoner skapes.

Institusjonene som tok imot flest utvekslingsstudenter fra Norge i 2015
Beijing Da Xue
Fudan University Shanghai
Shanghai Institute of Health Sciences
Shanghai Jiaotong University
Shanghai University of Finance and Economics
Tsinghua University
University de Macau
University of International Business and Economics
Yunnan Nationalities University
Zheijang University
Hong Kong:
City University of Hong Kong
Hong Kong University of Science and Technology
Hong Kong Polytechnic University
The University of Hong Kong
I tillegg er det flere andre institusjoner som også har eller har hatt studentutveksling med norske institusjoner.

Det er mulig å ta delstudier i Kina selv om ditt universitet ikke har en etablert avtale med det kinesiske universitet som du ønsker å studere ved. Dersom du vil reise ut slik, må du be ditt universitet om forhåndsgodkjenning av delstudiet som del av din norske grad. Det er også en forutsetning for å få studiestøtte fra Lånekassen at du har en slik forhåndsgodkjenning.

Bolig

Det er vanlig at kinesiske institusjoner hjelper sine utvekslingsstudenter med å finne et sted å bo.

Norsk-kinesisk statsstipend

Ønsker du å studere eller forske i Kina? Da kan du søke norsk-kinesisk statsstipend.

Jeg vil ta en hel grad i Kina

Kina har et stort system for høyere utdanning. Mange universiteter og institutter kan holde god, og til dels svært god, kvalitet. Vær likevel oppmerksom på at det er stor variasjon. Den nasjonale konkurransen er intens for å komme inn på de gode institusjonene.

Vi anbefaler sterkt å ta undervisning i kinesisk språk så tidlig som mulig for å gjøre dagliglivet enklere og opplevelsen rikere. Selv i internasjonale metropoler som Beijing og Shanghai vil det jevnlig oppstå utfordringer dersom man utelukkende skal ta seg fram på engelsk. I den tidligere britiske kolonien Hong Kong er det derimot enklere å klare seg utelukkende ved hjelp av engelsk.

Grader i språk eller engelskspråklige grader

Hvis du ønsker å ta en grad i kinesisk språk, er det godt tilrettelagt for dette ved de fleste større kinesiske universiteter i de større byene. Du vil da havne på et eget program for utlendinger som ønsker å lære kinesisk.

Kina har gjort mye for å tilrettelegge for internasjonale studenter, men i fastlands-Kina er gradstilbudet som er rettet mot et internasjonalt marked likevel begrenset. Dersom graden du ønsker å ta blir undervist på engelsk, vil det normalt ikke være vanskeligere å ta graden i Kina enn andre steder. Prøv gjerne likevel å hente inn erfaringer fra andre internasjonale studenter som har tatt en grad ved dette universitetet tidligere – let gjerne på sosiale medier og kanskje spesielt LinkedIn. Engelskspråklige tilbud vil, i den grad de finnes, som regel være organisert litt på siden av det ordinære undervisningstilbudet.

Grader som undervises på kinesisk

Hvis du ønsker å ta en grad som undervises på kinesisk (og som ikke er en grad i kinesisk språk laget for utlendinger), bør du være klar over at dette er særdeles krevende. Det kan være vanskelig å komme inn på kinesiskspråklige utdanninger av god kvalitet, særlig dersom du konkurrerer direkte mot kinesiske studenter om plassene. Å ta en hel grad på kinesisk (som ikke er en språkgrad for utlendinger) krever svært gode kinesiskferdigheter. Kinesisk universitetsutdannelse rettet mot den kinesiske studentmassen er også veldig ulik norsk utdanning, med et større fokus på pugging og en generelt større arbeidsmengde.

Alternativer til å ta en hel grad på kinesisk

Med mindre du har konkurransedyktige karakterer, er veldig god i kinesisk og kan orientere deg i kinesisk kultur og institusjoner, kan du vurdere følgende alternativer:

Det tryggeste valget er å heller begynne med et utvekslingsopphold knyttet til et studium i Norge. Da må du normalt ha avlagt seksti studiepoeng (normalt to semester) ved det norske lærestedet før lærestedet lar deg reise på utveksling. Mange norske universiteter og høgskoler har innledet samarbeid med gode kinesiske universiteter. De kan hjelpe deg til et kortere opphold, normalt  inntil ett år, på bachelornivå. Dette vil kanskje kunne åpne muligheter for lengre opphold senere.

Det mer ambisiøse alternativet er å benytte seg av Lånekassens tilbud om tilretteleggingssemester . Her kan du få støtte til inntil to semester språk- og kulturstudier i et land hvor du har tenkt å ta en hel grad etter språk- og kulturstudiene. Vær klar over at selv om det er mulig, vil det kreve en svært høy egeninnsats å bli tilstrekkelig god i kinesisk i løpet av to semestre dersom du ikke allerede har gode forkunnskaper.

I I tillegg finnes det to andre alternativer:

Det første er Hong Kong, som representerer en engelskspråklig tradisjon og har til dels meget gode universiteter. Gradstilbudene er på engelsk, og det er tilrettelagt for internasjonale søkere.

Det andre unntaket er de vestlige institusjonene som i samarbeid med kinesiske partnere har etablert engelskspråklige tilbud. De fleste er på mastergradsnivå og innen business. Enkelte tilbud har blitt avviklet, men andre består. Fra Norge har Handelshøgskolen BI et MBA-tilbud (Master of Business Administration) i samarbeid med Fudan University i Shanghai for søkere med yrkeserfaring.

Det er også institusjoner som tilbyr engelskspråklige grader i flere fag og på flere nivå, som et samarbeid mellom en utenlandsk og en kinesisk institusjon.  Eksempler er Xi’an Jiaotong Liverpool University , Nottingham Ningbo China    og New York University Shanghai , en campus New York University har etablert i samarbeid med East China Normal University. Institusjonene vil ofte tilby både internasjonale og kinesiske grader. 

Noen ganske få kinesiske institusjoner rekrutterer studenter i Norge.

Vær oppmerksom på at første år i et kinesisk lavere gradsstudium på bachelornivå ikke vil bli godkjent som del av en norsk grad. Lånekassen gir likevel støtte til alle fire årene i en kinesisk lavere grad.

Norsk-kinesisk statsstipend

Ønsker du å studere eller forske i Kina? Da kan du søke norsk-kinesisk statsstipend.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse | Copyright © 2023
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern